fbpx

Visio, missio ja strategia 2023-2027

Visio

Tulevaisuudentekijät –  yksin ja yhdessä –  jälleenrakentamassa kestävää maailmaa

Missio

Sivistys kannattaa aina.

Läpileikkaavat arvot

 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • Ekososiaalinen sivistys ja kestävä tulevaisuus

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian strategia vuosille 2023-2027 koostuu viidestä osa-alueesta:

Laadukas, ajantasainen ja vaikuttava opetus ja ohjaus

 • Kehitetään ja ylläpidetään laadukasta opetusta, ohjausta, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöä sekä huomioidaan samalla toimintaympäristön muutokset.
 • Tunnistetaan ohjauksen ja tuen tarve ja kohdennetaan tuki niitä tarvitseville.
 • Kannustetaan opiskelijoita osallistumaan opetuksen, ohjauksen, oppimateriaalien ja oppimisympäristön kehittämiseen.
 • Vahvistetaan opiskelijoiden yhteisöllisyyden kokemusta ja tuetaan yhteisopiskelua.
 • Kehitetään koko työyhteisön ja eri koulutusmuotojen yhteistä kokeilukulttuuria.
 • Mahdollistetaan monenlaiset koulutuspolut, joissa voi opiskella eri opiskelu- ja koulutusmuotoja yhdistellen.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

 • Huomioidaan opiskelija kokonaisvaltaisesti
 • Tuetaan häntä opiskeluhyvinvoinnissa ja kannustetaan itseohjautuvuuteen
 • Etsitään ja otetaan käyttöön henkilöstön työtä helpottavia ratkaisuja, kuten digitaalinen automatisointi.
 • Rakennetaan vuorovaikutusta ja jakamisen kulttuuria

Kehittyminen yhdessä muiden kanssa

 • Edistetään lähi- ja etätyötä yhdistävää ja yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä vuorovaikutusta tiimien kesken
 • Mahdollistetaan ja tuetaan henkilöstön osaamisen ylläpitämistä ajantasalla jatkuvasti
 • Tiedostetaan työ- ja opiskelijayhteisön moninainen osaaminen ja mahdollistetaan moniammatillinen yhteistyö

Paikallisesti koko maailma (lokaalisti globaali)

 • Hyödynnetään työntekijöiden ja opiskelijoiden kyvykkyyksiä ympäri maailmaa.
 • Edistetään kansainvälistä yhteistyötä.
 • Vahvistetaan yhteistyötä ja hankkeita seudullisten, kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen, oppilaitosten ja viranomaisten kanssa.
 • Tiivistetään entisestään kampuksen ja Otavan kylän yhteistyötä.

Toimintaympäristön muutosten ennakointi ja reagointi

 • Vahvistetaan ja luodaan koulutustarjontaa, joka vastaa yhteiskunnan muutoksiin ja edistää kestävän tulevaisuuden rakentamista.
 • Kehitetään ennakoivasti ja kokeillen toimintamuotoja, joilla vastataan muutoksiin ihmisten teknologian käytössä.
 • Vahvistetaan tulevaisuuden ennakointia ja aloitteellisuutta uusien opiskelijaryhmien tavoittamiseksi.