fbpx

Psykofyysisen psykoterapian perusteet 13.10.2022 – 22.4.2023 (Otava)

13.10.-22.04.2023

Kohderyhmä

Psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella (kirjallinen hakulomake). Opiskelijavalinnoissa painotetaan koulutusta, kliinistä työkokemusta ja/tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Psykofyysinen psykoterapia ry:n kanssa.

Hakemusten perusteella koulutukseen valitaan enintään 24 henkilöä.

Sisältö

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös mindfulnessin ja mentalisaation työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä.

Psykofyysistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkien terapioiden puitteissa.

Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä.  

Koulutuksen tavoitteena on oppia

 • auttamaan asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • auttamaan asiakkaita sanoittamaan kehollisia kokemuksiaa
 • motivoimaan asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
 • auttamaan asiakkaita säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
 • auttamaan asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja selviytymiskeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeiden oireiden kuten itsetuhoisuuden, syömishäiriöiden, riippuvuuksien ja traumaperäisten oireiden kuten takaumien ja dissosiaatiotilojen kanssa
 • auttamaan asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa
 • yhdistämään mindfulness-tekniikoita keholliseen työskentelyyn
 • huomioimaan verbaalisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen keholliset aspektit
 • kuljettamaan kehollista fokusta läpi terapiaprosessin.

Ajankohta

I seminaari 13.-15.10.2022

II seminaari 17.-19.11.2022

III seminaari 2.-4.2.2023

IV seminaari 2.-4.3.2023

V seminaari 20.-22.4.2023

Paikka

Otavan Opisto, Otavantie 2 B, 50670 Otava (Mikkeli)

Koulutusaikataulu

Seminaari 1: to 13.10.2022 klo 10.00 – la 15.10.2022 klo 16.00

Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan 

 • Seminaarissa demonstroimme ja harjoittelemme erilaisia kehollisia tekniikoita. Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä verbaalisen terapiatyöskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa opettelemme strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää terapiatuntia. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian /psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.
 • Kouluttajina Minna Martin & Mikko Lounela

Seminaari 2. to 17.11.2022 klo 10.00 – la 17.11.2022 lo 16.00

Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus

 • Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin.
 • Seminaarissa tarkastelemme sitä, miten terapeutti voi työskennellä yksilöterapiassa potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Käymme sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi terapeutin ja potilaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mentalisaatio, empatia).
 • Kouluttajana Minna Martin & Mikko Lounela

Seminaari 3: to 2.2.2023 klo 10.00 -la 4.2.2023 klo 16.00

Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä

 • Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa.
 • Seminaarissa opettelemme sitä, miten potilaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan positiivisia tunteita.
 •  Tutustumme myös kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen vaikeiden oireiden, kuten itsetuhoisuuden, raivon tunteiden, päihdeongelmien ja paniikkikohtausten kanssa.
 • Tutustumme itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoittelemme säätelyä sekä potilaan auttamiseksi että terapeutin työssäjaksamisen tukemiseksi.
 • Kouluttajana Minna Martin & Mikko Lounela

Seminaari 4: to 2.3.2023 klo 10.00 – la 4.3.2023 klo 16.00

Traumaseminaari

 • Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumatisoituneiden potilaiden kanssa.
 • Harjoittelemme keinoja, joiden avulla potilasta voidaan auttaa selviytymään takaumien, painajaisten, turtumustilojen ja traumaan liittyvän itsetuhoisen käytöksen kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan.
 • Tämän jakson aikana opiskelijat myös esittelevät toisilleen lukemaansa kirjallisuutta ja sen pohjalta kirjoittamansa referaatit.
 • Kouluttajana Minna Martin & Mikko Lounela

Seminaari 5: to 20.4.2023 klo 10.00 – la 22.4.2023 klo 16.00

Lopputyö- ja lopetusseminaari

 • Seminaarissa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutuksen kirjallisten lopputöiden pohjalta.
 • Seminaarin tavoitteena on vetää yhteen aiemmissa seminaareissa ja kirjallisuuden pohjalta opittua sekä ideoida sitä, miten kukin voi soveltaa koulutuksen antia omassa työssään.
 • Seminaari on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi. Teemme myös kokemuksellista, kehollista työskentelyä. Lopetusseminaariin kuuluu loppujuhla (perjantai-iltana) ja todistusten jako (lauantaina).
 • Kouluttajina Minna Martin & Mikko Lounela

Seminaarit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin potilaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia työskentelydemonstraatioita.

Seminaarien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset seminaarien välillä, kirjallisuusreferaatin (1-2 s.) laatiminen sekä kirjallinen lopputyö (6-10 s.).

Laajuus

Koulutuksen laajuus on 20 ov/30 op (lähiopetus, etäopetus, tuettu etäopiskelu ja itsenäinen opiskelu).

Kouluttajat

Mikko Lounela, hahmoterapeutti, kehopsykoterapeutti FM, psykoterapeutti

Minna Martin, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja (kognitiivis-analyyttinen ja psykofyysinen psykoterapia)

Hinta

Koulutuksen hinta on 1 980€/hlö (sis. opetuksen ja ohjelman mukaiset ruokailut Otavan Opistolla) Huom! Majoitus Otavan Opistolla erikseen.

Majoitus Otavan Opistolla

Majoittumismahdollisuus Otavan Opiston opiskelija-asuntolassa (2hh/25 €/yö, sis. aamiainen); tiedustele myös vapaita 1hh-huoneita hyvissä ajoin aina ennen kunkin lähiopetusjakson alkua (kurssit@otavanopisto.fi).

Haku koulutukseen

Huom! Koulutus toteutuu ja muutama peruutuspaikka vapaana – koulutukseen voi hakea sen alkuun saakka alla olevan linkin kautta! (Koulutuksen hakuaika on 31.1.2022 – 5.9.2022; koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella.)

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Hakemusten perusteella koulutukseen valitaan enintään 24 henkilöä ja opiskelijavalinnoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti 16.9.2022 mennessä.

Koulutukseen hyväksymisen jälkeen opiskelupaikka otetaan vastaan maksamalla varausmaksu (200€/ilmoittautuminen) verkkopankissa (maksulinkki lähetetään erikseen); jäljelle jäävä maksu ja mahdolliset majoitukset Otavassa laskutetaan tasaerissä kunkin lähiopetusjakson jälkeen

Lisätiedot

Lisätietoja kurssit@otavanopisto.fi tai puh. 044 794 3565

Peruutusehdot

Opiskelijaksi hyväksymisen ja opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova ja veloitamme tuolloin varausmaksun (200€/ilmoittautuminen), jota ei palauteta. Varausmaksu palautetaan ainoastaan siinä tapauksessa, että Otavan Opisto joutuu peruuttamaan koulutuksen.

Opiskelupaikan vastaanottamisen ja 16.9.2022 jälkeen tapahtuneesta peruuttamisesta/koulutuksesta poisjäännistä ennen koulutuksen alkamista 13.10.2022 veloitamme puolet jäljellä olevasta osallistumismaksusta ja varatun majoituksen hinnasta.

Mikäli osallistuja ei peruuta osallistumistaan ja/tai jättää osallistumatta koulutukseen 13.10.2022 jälkeen, veloitamme koko jäljellä olevan osallistumismaksun.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Kuvassa Reijo Kelan tilataideteos (1988): Hiljainen kansa (Suomussalmi)